ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

erasmus+2021b

Το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από 2 έως 16/12/2021 υλοποίησε με επιτυχία εγκεκριμένο  πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ ΚΑ1 που αφορούσε τη σχολική χρονιά 2020-21 και πήρε παράταση λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη μετάβαση ομάδας μαθητών του σχολείου μας με συνοδούς καθηγητές, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας,  για χρονικό διάστημα 15 ημερών. Οι μαθητές  εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής και όλα τα έξοδα της αποστολής καλύφθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ .

Το παραπάνω σχέδιο δράσης ERASMUS+ ΚΑ1  αναφέρεται στην κινητικότητα μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στη Βαρκελώνη. Στο σχέδιο  συμμετείχαν 20 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές, οι οποίοι για  διάστημα 15 ημερών βρέθηκαν στην Ισπανία. Συγκεκριμένα   η ομάδα μαθητών του 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  εκπαιδεύτηκε στις εγκαταστάσεις του φορέα Pallar sJussà, International Marketing & Services, S.L. στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας για το πρόγραμμα Erasmus+ 2020, Δράση ΚΑ1, με κωδικό 2020-1-EL01-KA102-078028  με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΣΗΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ».

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος ΑΦΟΡΑ τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας από την Βαρκελώνη (μια πόλη με παράδοση στην ανακύκλωση) της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δηλαδή τη συλλογή, τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, το διαχωρισμό και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

 

Το πρόγραμμα έχει ΣΚΟΠΟ να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού υλικού και πιο συγκεκριμένα με τη συγκέντρωση, διαλογή και ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.

 

Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα διεξήχθησαν από καταρτισμένους καθηγητές και εξαίρετους επαγγελματίες, στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του φορέα υποδοχής και αφορούσαν :

 1. Τη Διαλογή- Ανάκτηση-Συλλογή- Μεταφορά υλικών των ΑΗΗΕ
 • Τη διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων
 • Τα μέτρα απομάκρυνσης χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα (ανάκτηση) και προώθησή τους στη βιομηχανία για παραγωγή νέων προϊόντων
 • Τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις μεθόδους/τεχνικές διαλογής και ανάκτησής τους από τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρικά απόβλητα
 • Τις σύγχρονες τεχνικές της μηχανικής αποκομιδής και στοιχεία σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ενός ορθολογικού συστήματος αποκομιδής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων
 • Τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) ως λειτουργικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του τομέα μεταφοράς απορριμμάτων
 • Τα εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 • Τη διαλογή υλικών στην πηγή, μεθοδολογία και κέντρα συλλογής υλικών, μηχανική διαλογή, συλλογή
 • Τη μεταφορά αποβλήτων στους σταθμούς μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, δυνατότητες αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών
 1. Τεχνολογίες και Τεχνικές Επεξεργασίας και ανακύκλωσης
 • Τις μεθόδους επεξεργασίας και ανακύκλωσης υλικών και αποβλήτων από ηλεκτρολογικό και ηλεκτρικό υλικό
 • Το μηχανολογικό Εξοπλισμό
 • Τους σύγχρονους αυτοματισμούς και τις διαδικασίες ελέγχου των μονάδων ανακύκλωσης
 • Τις εφαρμοσμένες διεργασίες στη διαχείριση και ανακύκλωση
 • Τα σύστημα εισαγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής
 • Τις θερμικές κατεργασίες
 • Την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων

 

Το σχέδιο περιελάβανε ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στις κάτωθι εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις:

 • Τον οργανισμό EUROPEAN RECYCLING PLATFORM (ERP) https://erprecycling.org, έναν Πανευρωπαϊκό Οργανισμό που εστιάζει στη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και σε απόβλητα ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Ο ERP διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και συνεργάζεται με σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη διευκόλυνση της επιλεκτικής συλλογής των ηλεκτρολογικών αποβλήτων.

 • Την εταιρεία RECUINTEC SL, http://www.recuintec.com. Η RECUINTEC SL είναι πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η RECUINTEC SL διεξάγει συλλογή, μεταφορά αποβλήτων υπολογιστών, τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Εκτελεί επίσης διαχείριση αποβλήτων σε μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δίνοντάς τους υποστήριξη και εξυπηρέτηση για σωστή και αποτελεσματική επεξεργασία.

 • Την εταιρεία PRATGIR RECICLATGES SL http://www.pratgir.com. Η PRATGIR RECICLATGES SL είναι πάροχος υπηρεσιών, ιδρύθηκε το 1976 και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Διαθέτει εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγει κάθε είδους διαδικασίες διαχωρισμού και ανακύκλωσης ηλεκτρικού εξοπλισμού, ασχολείται επίσης με όλα τα είδη ηλεκτρονικού υλικού.

 

 • Την εταιρεία RECYTRONICA http://recytronica.com. Είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ισπανία. Περιέχει όλη την γκάμα των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων όπως:

Συλλογή: πραγματοποιεί τη συλλογή στα σημεία όπου ζητείται από εταιρίες απαρχαιωμένων τεχνολογικών συστατικών, με τη βοήθεια του έμπειρου προσωπικού για σωστό χειρισμό και φόρτωση.

Μεταφορά αποβλήτων: μεταφέρει τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια για να το βέλτιστο αποτέλεσμα στη διαχείρισή του.

Επιλογή και επεξεργασία: πραγματοποιεί επιλογή και ταξινόμηση των υλικών που ελήφθησαν για μεταγενέστερη μεταφορά στα σημεία αποσυναρμολόγησης προσαρμόζοντας με του ισχύοντες κανονισμούς.

Διαχείριση: εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση για την απομάκρυνση των πληροφοριών από οποιοδήποτε είδος μέσων: χαρτί, CD, HD, κλπ.

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επίσης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ στα αξιοθέατα της πόλης Βαρκελώνης και μουσεία καθώς και εκδρομή στο Όρος Montserrat, ένα από τα σύμβολα της Καταλονίας και επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Vic ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη χώρα υποδοχής με σκοπό τη διαπολιτισμική προσέγγιση και τόνωση του αισθήματος του Ευρωπαίου Πολίτη.

 

Την τελευταία μέρα παραμονής στη Βαρκελώνη και τις  εγκαταστάσεις του φορέα Pallars Jussà, International Marketing & Services, S.L. έγινε η τελική συνάντηση και η αξιολόγηση του προγράμματος. Ο φορέας υποδοχής έδωσε πιστοποιητικά κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες για το πρόγραμμα κινητικότητας.

Για τη διάχυση του παραπάνω προγράμματος ERASMUS+ΚΑ1 έχει φτιαχτεί σελίδα στο facebook του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ https://www.facebook.com/Erasmus καθώς και σελίδα στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2epal-ag-parask.att.sch.gr/erasmus/.

 

 

 

DSC_0015ver1

                       

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

 

Το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ τη σχολική χρονιά 2018-19 υλοποιεί, για πρώτη φορά  πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+. Το πρόγραμμα  αφορά στη μετάβαση στην Λευκωσία της Κύπρου τον  Δεκέμβριο 2018 και στο Βερολίνο της Γερμανίας τον Απρίλιο 2019, δύο διαφορετικών ομάδων μαθητών του σχολείου μας με συνοδούς καθηγητές,  για χρονικό διάστημα 15 ημερών κάθε φορά. Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν σε εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής σε κάθε χώρα και όλα τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS+ .

Το παρόν σχέδιο αφορά στην κινητικότητα μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο Βερολίνο της Γερμανίας. Στο σχέδιο θα συμμετάσχουν 18 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές, οι οποίοι για  διάστημα 15 ημερών θα μεταβούν στην Γερμανία. Η ροή θα υλοποιηθεί από τις 02/04/2019 έως τις 16/04/2019.

Συγκεκριμένα   το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ θα μεταβεί στο Βερολίνο της Γερμανίας  στις εγκαταστάσεις του φορέα UVE GmdH στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018, Δράση ΚΑ1, με κωδ.2018-1-EL01-KA102-046969 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣE ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»(Integrated energy intervention in building installations)

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στα περιβαλλοντικά κριτήρια υψηλών απαιτήσεων   βιοκλιματικού  σχεδιασμού των κτιρίων και στις διαδικασίες ελαχιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης για όλο τον κύκλο της ζωής τους, από την κατασκευή τους και τη λειτουργία τους μέχρι και την αποδόμησή τους. Η εξειδικευμένη αυτή γνώση στα ανωτέρω θέματα θα  ενισχύσει την αποτελεσματικότητα σε όλη τη διαδικασία της δόμησης και θα προωθήσει την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας στον κτιριακό τομέα.

Το πρόγραμμα έχει ΣΚΟΠΟ να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες  στο Βιοκλιματικό  Σχεδιασμό των Κτιρίων και στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας ώστε  να συμβάλουν ενεργά στην άμεση εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα θα διεξάγονται από καταρτισμένους καθηγητές και εξαίρετους επαγγελματίες, στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του φορέα υποδοχής και θα αφορούν :

 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κτιρίων –Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
 • Ποιότητα Θέρμανσης και Ψύξης κτιρίων- Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι
 • Αερισμό εσωτερικού περιβάλλοντος-Ειδικά θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Γεωθερμία και ενδοδαπέδια ψύξη
 • Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση ΑΠΕ στο σχεδιασμό του κτιρίου
 • Φωτισμό
 • Παραγωγή ενέργειας

Το σχέδιο περιλαμβάνει ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ εργασίας πέντε (5) ημερών στις κάτωθι εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις:

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του οργανισμού υποδοχής σύμφωνα με όσα διδάχθηκαν στη θεωρητική εκπαίδευση.
 • RENAC (http://www.renac.de). Η Ακαδημία με έδρα το Βερολίνο είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς φορείς παροχής κατάρτισης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια.
 • INHABITAT (www.inhabitat.com). Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση των καινοτομιών στην τεχνολογία, τις πρακτικές και τα υλικά που χρησιμοποιεί στην αρχιτεκτονική για το σχεδιασμό ευφυών και βιώσιμων κτιρίων ενέργειας
 • P2MBERLIN (www.p2mberlin.de), ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών στην αγορά στον τομέα της έξυπνης διαχείρισης κτιρίων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω του RES.
 • ETERNIT (www.eternit.de). Η εταιρεία είναι κορυφαίος κατασκευαστής σε προϊόντα για την υλοποίηση ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου. Η εταιρία παράγει προϊόντα και συστήματα για στέγες και προσόψεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ στο Βερολίνο και  στη Δρέσδη ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη χώρα υποδοχής.

 

Στις  εγκαταστάσεις UVE θα είναι η τελική συνάντηση και η αξιολόγηση του προγράμματος. Ο φορέας υποδοχής θα παράσχει πιστοποιητικά κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες, για το πρόγραμμα κινητικότητας.

 

 

 

 

 

erasmus1

                       

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ τη σχολική χρονιά 2018-19 υλοποιεί, για πρώτη φορά  πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+. Το πρόγραμμα  αφορά στη μετάβαση στην Λευκωσία της Κύπρου τον  Δεκέμβριο 2018 και στο Βερολίνο της Γερμανίας τον Απρίλιο 2019, δύο διαφορετικών ομάδων μαθητών του σχολείου μας με συνοδούς καθηγητές,  για χρονικό διάστημα 15 ημερών κάθε φορά. Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν σε εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής σε κάθε χώρα και όλα τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS+ .

Το παρόν σχέδιο αφορά στην κινητικότητα μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στην Λευκωσία της ΚύπρουΣτο σχέδιο θα συμμετάσχουν 18 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές οι οποίοι για  διάστημα 15 ημερών θα μεταβούν στην Κύπρο. Η ροή θα υλοποιηθεί από τις 03/12/2018 έως τις 17/12/2018.

Συγκεκριμένα   το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ θα μεταβεί στην Κύπρο στις εγκαταστάσεις του φορέα Symako mob LTD στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018, Δράση ΚΑ1, με κωδ.2018-1-EL01-KA102-046969 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ    ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΣE ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Το περιεχόμενο του προγράμματος ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στα περιβαλλοντικά κριτήρια υψηλών απαιτήσεων   βιοκλιματικού  σχεδιασμού των κτιρίων και  στις διαδικασίες ελαχιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης για όλο τον κύκλο της ζωής τους, από την κατασκευή τους και τη λειτουργία τους μέχρι και την αποδόμησή τους. Η εξειδικευμένη αυτή γνώση στα ανωτέρω θέματα θα  ενισχύσει την αποτελεσματικότητα σε όλη τη διαδικασία της δόμησης και θα προωθήσει την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας στον κτιριακό τομέα.

Το πρόγραμμα έχει ΣΚΟΠΟ να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες  στο Βιοκλιματικό  Σχεδιασμό των Κτιρίων και στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας ώστε  να συμβάλουν ενεργά στην άμεση εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα θα διεξάγονται από καταρτισμένους καθηγητές και εξαίρετους επαγγελματίες, στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του φορέα υποδοχής και θα αφορούν :

 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κτιρίων –Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
 • Ποιότητα Θέρμανσης και Ψύξης κτιρίων – Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι
 • Αερισμό εσωτερικού περιβάλλοντος-Ειδικά θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Γεωθερμία και ενδοδαπέδια ψύξη
 • Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση ΑΠΕ στο σχεδιασμό του κτιρίου
 • Φωτισμό
 • Παραγωγή ενέργειας

Το σχέδιο περιλαμβάνει ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ εργασίας τριών (3) ημερών στις κάτωθι επιχειρήσεις:

 1. K-ENERGY LTD KARANTONIS: η εταιρία είναι εγγεγραμμένος εταίρος του Οργανισμού KNX στην Κύπρο, ασχολείται με έξυπνα συστήματα για μείωση της απώλειας της ενέργειας.
 2. GESOLAR CYPRUS LTD: η εταιρεία ασχολείται με τη μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων.
 3. PANARIS & Associates Electrotherm Ltd: έχει ως κύριο αντικείμενο κάθε είδος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που περιλαμβάνουν  επισκέψεις – ξεναγήσεις σε Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο  διάρκειας τριών  (3) ημερών.