Όροι Φοίτησης

  • Η φοίτηση για όλους τους μαθητές είναι δωρεάν.
  • Η φοίτηση για όλους τους μαθητές είναι υποχρεωτική
  • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών εφαρμόζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου.

Α. Χαρακτηρισμός της Φοίτησης – Συνέπειες

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:
Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις  (114).

3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δέκα τέσσερις  (114) απουσίες . Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

B. Δικαιολόγηση Απουσιών