Όροι Εισαγωγής

  • Στην Α΄Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
  • Στη Β΄Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄Τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
  • Στη Γ΄Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου
  • Η τάξη της Μαθητείας (4ο έτος) είναι προαιρετική και εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ.