Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ
 • Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων
 • Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου
 • Καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων
 • Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων είναι:

1. Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων:

 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς CD- ROM, κ.λ.π.
 • Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών – ήχου, κ.λ.π.)
 • Συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, Fax, modem, scanner, κ.λ.π.)
 • Δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem
 • Θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε.
 • Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου

2. Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:

 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης
 • Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές

3. Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:

 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τους τερματικούς
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους

4. Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, υποστήριξη χρηστών):

 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου (Διαμορφώνει ?δικαιώματα» στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου κλπ.)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε
 • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων περιγράφονται στο Νόμο 4254/2014, άρθρο 1 παρ. 2 Η2 (ΦΕΚ 85Α/07.04.2014). Βάση αυτού δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

 1.  Χειριστής auto cue
 2. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 3. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 4. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 5. Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 6. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 7. Τεχνικός Μεταγραφών
 8. Μηχανικός Τηλεόρασης ? Master Control

Video: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
Πηγή: Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)

Β΄ Τάξη:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες

1.

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2, Λογοτεχνία 1)

3

2.

Μαθηματικά (Άλγεβρα 2, Γεωμετρία 1)

3

3.

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική1, Χημεία 1)

2

4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5.

Θρησκευτικά

1

6.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

7.

Φυσική Αγωγή

1

Σύνολο Ωρών Γενικής Παιδείας

12

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ + 3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ + 3Ε

3.

Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα

2Θ + 3Ε

4.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο Ωρών Ειδικότητας

23

Γ΄ Τάξη:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες

1.

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2, Λογοτεχνία 1)

3

2.

Μαθηματικά (Άλγεβρα 2, Γεωμετρία 1)

3

3.

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική2, Χημεία 1)

3

4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

6.

Φυσική Αγωγή

1

Σύνολο Ωρών Γενικής Παιδείας

12

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας Ώρες

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων

5.

Διαχείριση και Εγκατάσταση ? Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα

1Θ+2Ε

Σύνολο Ωρών Ειδικότητας

23

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

22-0050

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕΥΧΟΣ Β’)

Β ΕΠΑΛ

22-0054

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β’)

Β ΕΠΑΛ

22-0207

ΑΛΓΕΒΡΑ

Β ΕΠΑΛ

22-0208

ΑΛΓΕΒΡΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Β ΕΠΑΛ

22-0217

ΧΗΜΕΙΑ

Β ΕΠΑΛ

22-0218

ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Β ΕΠΑΛ

24-0004

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β

Β ΕΠΑΛ

24-0005

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ & ΖΩΗΣ

Β ΕΠΑΛ

24-0471

ΦΥΣΙΚΗ

Β ΕΠΑΛ

24-0472

ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Β ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

24-0302

ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Β ΕΠΑΛ

24-0304

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Β ΕΠΑΛ

24-0305

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ Ι

Β ΕΠΑΛ

24-0307

ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Β ΕΠΑΛ

24-0308

ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Β ΕΠΑΛ

24-0309

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Β ΕΠΑΛ

24-0310

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Β ΕΠΑΛ

24-0311

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Β ΕΠΑΛ

24-0312

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Β ΕΠΑΛ

24-0315

ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Β ΕΠΑΛ

24-0511

ELECTRONICS (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Β ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

22-0075

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ’)

Γ ΕΠΑΛ

22-0083

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ Γ’)

Γ ΕΠΑΛ

22-0088

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Γ ΕΠΑΛ

22-0089

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0009

ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0010

ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0560

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Γ ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

24-0313

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0314

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0316

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0317

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0318

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ ΕΠΑΛ

24-0320

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0321

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0322

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ

Γ ΕΠΑΛ

24-0323

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ ΕΠΑΛ

24-0324

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

Γ ΕΠΑΛ

24-0330

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0529

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ ΕΠΑΛ