Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος
 • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.)
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων είναι:
1. Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα:

 • Φωτισμού
 • Συσκευών
 • Γειώσεων
 • Τηλεφώνου
 • Θυροτηλεφώνου
 • TV
 • Πυρανίχνευσης
 • Συναγερμού
 • Δικτύων Η/Υ
 • Αλεξικέραυνων
 • Ανελκυστήρων
 • Θέρμανσης
 • Πινάκων κίνησης και φωτισμού
 • Αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC)

2. Να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών
3. Να συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών
4. Να βελτιώνει και να εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 άρθρο 5):

 1. Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας (μόνο με το πτυχίο)
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας (με το πτυχίο + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Τεχνίτης μετά τη βεβαίωση αναγγελίας)
 3. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας (άδεια αρχιτεχνίτη + 12 μήνες προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας + εξετάσεις)
 4. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας + 36 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας + 24 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις)
 5. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Α’ Ειδικότητας (Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ Ειδικότητας + 24 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις)

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 άρθρο 7):

 1. Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων & Επιγραφών (μόνο με το πτυχίο)
 2. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας (πτυχίο + βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητες + εξετάσεις)

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12.06.2013 άρθρο 9):

 1. Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας (μόνο με το πτυχίο)
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας (πτυχίο + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Τεχνίτης)
 3. Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 2 χρόνια σε εγκαταστάσεις Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις)
 4. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 3 χρόνια σε εγκαταστάσεις Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας + 12 μήνες σε εγκαταστάσεις 1ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις).
 5. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 3 χρόνια σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας + 12 μήνες σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Δ’ Ειδικότητας +εξετάσεις).

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 κωδικοποιημένες σε διάγραμμα.

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με βάση τη νομοθεσία: 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011):

 1. Δεν απαιτείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασία στον Κινηματογράφο – Τηλεόραση
 2. Β’ Ηλεκτρολόγος (βοηθός χειριστής φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, 15 KW και άνω)
 3. Α’ Ηλεκτρολόγος (χειριστής φωτιστικών σωμάτων) στους αδειούχους Ηλεκτρολόγους Γ’ Ειδικότητας, κατηγορίας 75 KW και άνω ή 400 ημερομίσθια ως Β’ Ηλεκτρολόγος)
 4.  Χειριστής γεννήτριας (στους κατόχους άδειας Α’ Ηλεκτρολόγου)
 5. Βοηθός τεχνουργού ειδικών εφέ
 6. Τεχνουργός ειδικών εφέ

Τέλος, στο ΦΕΚ 2190Β/2013 υπάρχει αναλυτικά η διαδικασία και η ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των ηλεκτρολόγων.

Video: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Πηγή: Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)

Β΄ Τάξη:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες

1.

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2, Λογοτεχνία 1)

3

2.

Μαθηματικά (Άλγεβρα 2, Γεωμετρία 1)

3

3.

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική1, Χημεία 1)

2

4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5.

Θρησκευτικά

1

6.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

7.

Φυσική Αγωγή

1

Σύνολο Ωρών Γενικής Παιδείας

12

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας Ώρες

1.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος- Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ + 3Ε

2.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ + 4Ε

3.

Αυτοματισμοί ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ + 3Ε

4.

Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο Ωρών Ειδικότητας

23

Γ΄ Τάξη:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες

1.

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2, Λογοτεχνία 1)

3

2.

Μαθηματικά (Άλγεβρα 2, Γεωμετρία 1)

3

3.

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική2, Χημεία 1)

3

4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

6.

Φυσική Αγωγή

1

Σύνολο Ωρών Γενικής Παιδείας

12

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Ηλεκτρικές Μηχανές

4.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+3Ε

5.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

6.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

1Θ+4Ε

Σύνολο Ωρών Ειδικότητας

23

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

22-0050

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕΥΧΟΣ Β’)

Β ΕΠΑΛ

22-0054

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β’)

Β ΕΠΑΛ

22-0207

ΑΛΓΕΒΡΑ

Β ΕΠΑΛ

22-0208

ΑΛΓΕΒΡΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Β ΕΠΑΛ

22-0217

ΧΗΜΕΙΑ

Β ΕΠΑΛ

22-0218

ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Β ΕΠΑΛ

24-0004

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β

Β ΕΠΑΛ

24-0005

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ & ΖΩΗΣ

Β ΕΠΑΛ

24-0471

ΦΥΣΙΚΗ

Β ΕΠΑΛ

24-0472

ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Β ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

24-0302

ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Β ΕΠΑΛ

24-0304

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Β ΕΠΑΛ

24-0305

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ Ι

Β ΕΠΑΛ

24-0307

ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Β ΕΠΑΛ

24-0308

ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Β ΕΠΑΛ

24-0309

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Β ΕΠΑΛ

24-0310

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Β ΕΠΑΛ

24-0311

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Β ΕΠΑΛ

24-0312

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Β ΕΠΑΛ

24-0315

ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Β ΕΠΑΛ

24-0511

ELECTRONICS (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Β ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

22-0075

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ’)

Γ ΕΠΑΛ

22-0083

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ Γ’)

Γ ΕΠΑΛ

22-0088

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Γ ΕΠΑΛ

22-0089

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0009

ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0010

ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0560

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Γ ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

24-0341

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Γ ΕΠΑΛ

24-0342

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α’)

Γ ΕΠΑΛ

24-0343

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β’)

Γ ΕΠΑΛ

24-0344

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β

Γ ΕΠΑΛ

24-0345

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Γ ΕΠΑΛ

24-0346

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Β’)

Γ ΕΠΑΛ