Σύμφωνα τώρα με το νέο νόμο 4186-17/09/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος τίθεται σε ισχύ για τους μαθητές που το σχολικό έτος 2013-14 θα φοιτούν στην Α΄τάξη, το Επαγγελματικό Λύκειο θα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και
β. το «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».

Σύμφωνα με το νέο νόμο, στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.θα λειτουργούν οι Α ?, Β ? και Γ ? τάξεις. Στην Α ? τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β ? τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α ? τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ ? τάξη εγγράφονταιοι προαγόμενοι από τη Β ? τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α ? Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β ? Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Στην «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιουκύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθηματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

Ο νέος νόμος ορίζει μετά την Α΄ τάξη, οι μαθητές διαλέγουν τους τομείς στην Β΄ και τις ειδικότητες  και Γ΄ τάξη  που θέλουν να ακολουθήσουν και λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.

Τέλος, στους σημερινούς αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α) και οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

  • Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
    • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικές Σχολές  στην Αστυνομία στην Πυροσβεστική Ακαδημία  και στην Γυμναστική  Ακαδημία .
  • Να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα για έναν χρόνο)